سرب پر

راهنماى سربهاى كپورى

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C
تفاوت سربهای کپوری در چیست و هرکدام مناسب چه موقعیت و شرایطی هستند؟