سرب

وزن سرب

/%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8
كى از يك سرب سنگين و يا سبك استفاده مى كنيد؟