رکورد جهانی

ركوردهاى جهانى كپور

/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
ركورد جهانى كپور از ١٠٨ پوند به ١١٢ پوند و ١٤ اونس ارتقا يافت (٥١/٢ كيلو گرم)!