راب هیوج

نخ سفت

/post-39
چه زمانى بايد با نخ سفت شده كپورگيرى كنيم؟و آيا نخمان در بالاى كف آب مى ايستد؟