دلایل پیچ خوردن نخ

دلايل پيچ خوردن نخ و راهكارها

/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AE
چه دلايلى سبب تاب برداشتن نخ مى شود و چگونه از آن جلوگيرى كنيم ؟