حس چشایی کپور

كپور چگونه طعمها را حس می کند؟

/post-61
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس چشايى اين ماهى مى رويم.