جان جونز

ریسه اسکورپیون

/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86
ریسه هایی از دل تاریخ کپورگیری

مثل بکهام پیچ و تابش بده

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-89
تحقیقات جان جونز در مورد ریسه قدیمی بنت هوک