تغذیه کپور

كپورها چگونه در لجن تغذيه مى كنند؟

/post-58
اين بار در مورد روش خوراك كردن كپورها ، جيمز اندرسون حقايقى در مورد نحوه تغذيه كپورها در لجنزار را فاش مى كند...

غذاهاى طبيعى كپور

/post-26
غذاهايى كه كپورها در زادگاه طبيعى خود مى خورند.