بینیایی کپور

حس بينايى كپور

/%D8%AD%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
جيمز اندرسون مربى ماهيگيرى و استاد دانشگاه درباره حس بينايى كپور مى گويد