بکلید

اهميت خوابيدن نخ

/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AE
چگونه نخ خود را بخوبى بخوابانيم تا تشخيص توك به بهترين نحو انجام پذيرد