بن گریتویک

رفتار كپورها در طول زمستان

/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟