بن گریتویک

رفتار كپورها در طول زمستان

/post-84
در زمستان و با افت دما دقيقا چه اتفاقاتى براى كپورها مى افتد؟