بستر لجنی

كپورها چگونه در لجن تغذيه مى كنند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
اين بار در مورد روش خوراك كردن كپورها ، جيمز اندرسون حقايقى در مورد نحوه تغذيه كپورها در لجنزار را فاش مى كند...