آب و هوا

هواى پاييز و تاثیر آن بر خوى كپور

/%D8%A2%D8%A8-%D9%88%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D9%88-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟