آب و هوا

آب وهواى پاييز و تاثیر آن بر خلق و خوى كپور

/post-80
تغییرات آب و هوا در فصل پاييز چه تاثيرى بر رفتار كپورها دارد؟