کپورها چه می خورند

غذاهاى طبيعى كپور

/post-26
غذاهايى كه كپورها در زادگاه طبيعى خود مى خورند.