کپورها چه می خورند

غذاهاى طبيعى كپور

/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1
غذاهايى كه كپورها در زادگاه طبيعى خود مى خورند