هوکبیت تکی

طعمه پاشى زمستانى

/%D8%B7%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
تاكتيكها و نكته هايى درباره كپورگيرى در زمستان و هواى سرد