قلاب کوچک

قلاب بزرگ یا کوچک

/post-34
قلابهاى كوچك يا بزرگ ، كدام موثرتر هستند؟