قلاب بزرگ

قلاب بزرگ یا کوچک

/%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
قلابهاى كوچك يا بزرگ ، كدام موثرتر هستند؟