شنوایی کپور

كپورها چگونه مى شنوند؟

/post-60
در ادامه شناخت مكانيسم هاى زيستى كپور ،به سراغ حس شنوايى اين ماهى مى رويم.