جیم گیبسون

مثل بکهام پیچ و تابش بده

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-89
تحقیقات جان جونز در مورد ریسه قدیمی بنت هوک