تعمیر پیچش نخ

تعمير پيچش نخ

/post-15
روشهايى براى تعمیر و گرفتن پيچش نخ