بویله پاشی

كپور چگونه تغذيه مى كند؟

/%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا روش استفاده فقط از بويله در كپورگيرى موفق ترين شيوه براى صيد بزرگترين ماهى هاست؟