بویله پاشی

كپور چگونه تغذيه مى كند؟

/post-57
آيا تا به حال به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا روش استفاده فقط از بويله در كپورگيرى موفق ترين شيوه براى صيد بزرگترين ماهى هاست؟