بویله بخار پز

جوشاندن يا بخارپزكردن

/%D8%AC%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B2%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87
جوشاندن يا بخار پز كردن بويله ها كدام بهترين راه است؟