بویله بخار پز

جوشاندن يا بخارپزكردن

/post-28
جوشاندن يا بخار پز كردن بويله ها كدام بهترين راه است؟